Endrede regler for aksjonærlån


Regler for aksjonærlån

Fra normrente til markedsrente

Vi minner om at det for 2015 er endrede regler ved beskatning av aksjonærlån. Skattedirektoratet kom med en uttalelse 3. juni 2014 om rentenivå ved lån fra selskap til aksjonær, såkalt aksjonærlån. Bakgrunnen for uttalelsen skyldes at alle skattemessige forhold mellom selskap og aksjonær skal være i tråd med armlengdeprinsippet, og at det har vært utilsiktede tilpasninger.

Fra normrente til markedsrente

Tidligere ble det godtatt å benytte normrente for «rimelig lån i arbeidsforhold», men det skal for 2015 benyttes rente fastsatt på «armlengdes vilkår», dvs. markedsrente. Hva som er markedsrente vil være avhengig av hvilken rente man ville oppnådd i markedet, og vil selvfølgelig være forskjellig ut fra avdrags- og sikkerhetsforhold. Det bør dokumenteres hvilket grunnlag man har benyttet til fastsettelse av rentenivå.

Dersom det benyttes en lavere rente enn markedsrente vil det oppstå skatteplikt på differansen for både selskap og aksjonær. Selskapet uttaksbeskattes og aksjonær utbyttebeskattes.

Ordinære lån i arbeidsforhold er ikke påvirket av endringen