Fritak for dokumentavgift og omregistreringsavgift


Forslag om fritak for dokumentavgift og omregistreringsavgift

Finansdepartementet sendte 22. mai 2015 ut forslag om fritak for dokumentavgift og omregistreringsavgift ved omorganiseringer med skattemessig kontinuitet. Dersom forslaget vedtas, vil det innebære vesentlig lavere omkostninger for omorganiseringer som kan foretas med skattemessig kontinuitet. Og som gjennomføres etter 1. januar 2016. Høringsfristen er 21. august.

Her er redegjørelse for forslagene:

1. Dagens regler

Etter gjeldende praksis gis det fritak for dokumentavgift for omorganiseringer som kan gjennomføres med selskapsrettslig kontinuitet. Typisk er det fritak for dokumentavgift for fusjon, fisjon og omdanning i henhold til aksjeloven, stiftelsesloven og andre lover som bygger på selskapsrettslig kontinuitet. Tilsvarende er det fritak for omregistreringsavgift for fusjoner samt omdannelse av virksomheter der tidligere og nye eier er identiske.

Som følge av kravet om at omorganiseringen må skje med selskapsrettslig kontinuitet for at det skal være fritak for dokumentavgift, faller mange av de omorganiseringene som kan gjøres med skatterettslig kontinuitet (uten beskatning), utenfor fritaket. Typiske eksempler er omdannelse fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap, som etter skatteloven § 11-20 kan gjennomføres uten at det utløser skatt, men hvor det likevel må svares dokumentavgift ved tinglysning av hjemmelsovergang. Videre omfattes ikke fusjon av ansvarlige selskaper av fritaket da selskapsloven ikke har regler om selskapskontinuitet ved fusjon og fisjon, mens dette skatterettslig kan gjennomføres uten skatt, jf. skatteloven § 11- og § 11-5. Etter gjeldende regler er det ikke fritak for dokumentavgift for slike omorganiseringer, hvilket kan medvirke til at hensiktsmessige omorganiseringer ikke blir gjennomført.

Dagens regler om fritak for omregistreringsavgift går heller ikke langt nok for omorganiseringer. Vår erfaring er ofte at omorganiseringen gjennomføres, men med ulike arrangement slik at eiendom eller kjøretøy ikke registreres på reell eier for på den måten å unngå avgift. Dette påvirker selvsagt kvaliteten på den informasjonen som framgår av eiendomsregisteret og motorvognregisteret.

2. Nærmere om forslaget

Forslaget innebærer at det ikke skal betales dokumentavgift eller omregistreringsavgift ved omorganiseringer som kan gjennomføres med skattemessig kontinuitet etter skatteloven §§ 11-2 til 11-5, § 11-11 og § 11-20 med tilhørende forskrifter. Dermed vil blant annet disse omorganiseringene omfattes av fritaket:

• Fisjoner og fusjoner av aksjeselskaper
• Fisjoner og fusjoner av ansvarlige selskaper mv
• Fisjoner og fusjoner av samvirkeforetak
• Fisjoner og fusjoner av selskaper og sammenslutninger som er skattemessig likestilt med aksjeselskap
• Grenseoverskridende fusjon og fisjon
• Omdanning fra enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap, samvirkeforetak, statsforetak og interkommunalt foretak til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap.

Etter departementets forslag er det tilstrekkelig for fritak at omorganiseringen er gjennomført på en slik måte at vilkårene for skattefritak er til stede. Ved fusjoner, fisjoner og omdanninger kan det være ønskelig for skattyter å gjennomføre omorganiseringen med skattemessig diskontinuitet slik at gevinster inntektsføres og tap fradragsføres. Dersom skattyter velger diskontinuitet, vil fritaket kunne påberopes. Det er altså ikke noe vilkår at omorganiseringen rent faktisk gjennomføres uten skatt så lenge omorganiseringen gjennomføres på en måte som ville muliggjort skattemessig kontinuitet. Velges en framgangsmåte som ikke kan gjennomføres med skattemessig kontinuitet, er en utenfor fritaket. Dette gjelder selv om en alternativt kunne ha valgt framgangsmåte som ikke utløser skatt.

3. Skattefrie omorganiseringer som faller utenfor

Det er bare omorganiseringer med skattemessig kontinuitet som reguleres av skatteloven §§ 11-2 til 11-5, 11-11 og 11-20, som omfattes av fritakene. Omorganiseringer som kan gjennomføres med skatterettslig kontinuitet etter ulovfestede regler, omfattes ikke. For eksempel vil en fusjon mellom borettslag og et heleid datteraksjeselskap fortsatt utløse plikt til å svare dokumentavgift når hjemmelen til eiendommen skal registreres på borettslaget.

4. Direkte fritak

For at aktørene ikke skal påføres likviditetsutfordringer, foreslår departementet at ordningen innføres som et direkte fritak framfor en refusjonsordning.

De nærmere kravene til dokumentasjon for at vilkårene for fritak er oppfylt for henholdsvis dokumentavgift og omregistreringsavgift, fastsettes i forskrift.

5. Foreslått ikrafttredelse

Departementet har forslått at de nye reglene skal tre i kraft 1. januar 2016. Det er bare formelle omorganiseringer og tinglysning av eiendom og/eller omregistrering av kjøretøy som finner sted etter ikrafttredelsen, som omfattes av fritaket. Det vil altså ikke være adgang til å foreta avgiftsfri tinglysning eller omregistrering for omorganiseringer som er trådt i kraft før 1. januar 2016.

Det innebærer at alle som har tenkt å omorganisere i løpet av siste halvdel av 2015, bør vurdere om gjennomføringen først skal skje etter årsskiftet for å kunne nyte godt av fritaket.

 

Kilde:
Bing Hodneland advokatselskap DA (2015) Forslag om fritak for dokumentavgift og omregistreringsavgift ved omorganiseringer med skattemessig kontinuitet. Nyhetsbre