Nyhetsbrev 2016


NYHETSBREV SEPTEMBER 2016

Nytt regelverk om krav til kassasystem

Fra 1. januar 2017 trer kassasystemloven og tilhørende forskrift i kraft. Det nye regelverket omhandler krav til kassasystem som tilbys for salg, utleie eller utlån til bokføringspliktige virksomheter.

De nye reglene innebærer at leverandørene er pålagt å tilby kassasystemer som oppfyller bestemte krav. Før de kan tilby kassasystemer for salg eller utleie må de levere en produkterklæring til Skatteetaten om at systemet oppfyller kravene i regelverket. Formålet med den nye lovgivningen er å redusere omfanget av svart økonomi i bransjer der det er kontantsalg.

I 2015 ble § 10 a tilføyd i bokføringsloven. Denne bestemmelsen krever at bokføringspliktige skal registrere og dokumentere kontantsalg ved bruk av kassasystem med produkterklæring som tilfredsstiller kravene i Kassasystemloven og tilhørende forskrift. Denne bestemmelsen trer i kraft 1. januar 2019.

Kassasystemlovens tilhørende forskrift stiller krav til hvilke funksjoner et kassesystem skal ha, og hvilke funksjoner det ikke kan ha. Denne forskriften er mer detaljert enn bokføringsforskriften og bygger videre på kravene i denne. Den stiller mer detaljerte krav, bl.a. spesifikke krav til at kassen skal ha kassaskuff, skriver til kvitteringer og språk. I tillegg krever den spesifikt hvilke opplysninger som skal være med på X- og Z- rapporter fra kassen.

Bokføringspliktige selskap som har krav om å benytte kassasystem må oppgradere eller kjøpe nytt system med produkterklæring innen 1. januar 2019.
Dersom man planlegger å oppgradere eller anskaffe et nytt kassasystem, må man sørge for at det nye systemet tilfredsstiller de nye kravene.

Merverdiavgift ved import av varer

Fra 1. termin 2017 skal alle merverdiavgiftsregistrerte virksomheter levere MVA-meldingen. Denne meldingen erstatter dagens ordning med omsetningsoppgave for merverdiavgift. Bakgrunnen for endringen er forvaltningen og kontrollen av innførselsmerverdiavgift og særavgifter for uregistrerte særavgiftspliktige fra 01.01.17 overføres til Skatteetaten fra Tolletaten.Alle varer skal fortsatt deklareres til Tolletaten, og toll og særavgift (for registrerte særavgiftspliktige) beholder dagens ordning med betaling ved deklarering. Tolletaten vil også fortsatt ha ansvaret for fastsettelse av innførselsmomsen overfor importører som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.I motsetning til tidligere vil det ikke lenger være en separat betalingsplikt for innførselsmerverdiavgift. Importører vil derfor ikke lenger motta faktura fra speditør eller Tolletaten på innførselsmerverdiavgift. Tidligere måtte næringsdrivende i første omgang betale innførselsmerverdiavgiften, for deretter å oppgi denne som fradragsberettiget i den aktuelle omsetningsoppgaven. Dette var en ulempe for likviditetssituasjonen i selskapene.

De nye reglene vil i størst grad påvirke selskaper som importerer varer fra utlandet da beregningsgrunnlaget ikke lenger vil fremkomme av tolldeklarasjonen. Importørene må derfor selv sørge for å ha et system som sikrer at avgiftsgrunnlaget og avgiften er korrekt. Selskapet må selv beregne, betale og eventuelt fradragsføre innførselsmerverdiavgiften i MVA-meldingen. Det vil komme egne rapporteringslinjer i MVA-meldingen for innførsel av varer.

NYANSATTE 

Revisormedarbeider: Adrian Aarbakke Johnsen

Adrian har en bachelor i revisjon fra Handelshøyskolen BI. Han er 26 år gammel og oppvokst i Bærum.
Under studietiden var han aktiv i diverse studentforeninger. På fritiden er han aktiv innenfor seiling og ski.

Revisormedarbeider: Tomas Hansen

Tomas har en master i regnskap og revisjon fra NHH i Bergen. Han er 29 år gammel og oppvokst i Fredrikstad. På fritiden driver han med fotball, golf og roing. Under studietiden på NHH var han revysjef for Studentfestivalen Uken i 2012.

Sluttet 

Kenneth Øveraasen har etter 8 år i HCA valgt å slutte hos oss for nye utfordringer et annet sted. Vi ønsker han masse lykke til videre!