Nye regler varebil – redusert beskatning fra 1.1.2016?


Nye regler rundt beskatning og dokumentasjon ved bruk av yrkesbiler

Det er fra 1. januar nye regler rundt beskatning og dokumentasjon ved bruk av yrkesbiler. Med yrkesbil menes varebiler med grønne skilter og lastebiler med totalvekt under 7,5 tonn. De nye reglene åpner nå for valgfrihet mellom beskatning på individuell verdsettelse og sjablonbeskatning. Valg av beskatningsform skjer på årsbasis.

Individuell verdsettelse

Beskatning skjer på bakgrunn av faktiske kjørte kilometer privat. Det er krav om elektronisk kjørebok for å dokumentere yrkeskjøringen. Privat bruk blir da samlet kjøring fratrukket dokumentert yrkeskjøring. Privatkjørte kilometer multipliseres med sats på 3,40 som gjelder for 2016.

 Sjablonregel

Beskatningen skjer på grunnlag av bilens listepris fratrukket et bunnfradrag på 50%, (begrenset oppad til kr. 150.000). En bil med listepris på 420.000 vil gi skattegrunnlag på (420.000 – 150.000), kr. 270.000. En bil med listepris på 260.000 vil gi skattegrunnlag på (260.000 – 130.000), kr. 130.000. Er bilen eldre enn 3 år skal skattegrunnlaget reduseres med 25%. Det foreligger ikke krav om elektronisk kjørebok dersom bilen beskattes etter denne modellen.

Fordelen ved privat bruk av firmabil fastsettes til 30 prosent av skattegrunnlaget inntil kr 293 200 og 20 prosent av overskytende.

Unntak fra beskatning

Sporadisk privat bruk av bilen er ikke skattepliktig. Med sporadisk menes at bilen er brukt maksimalt i 10 dager og/eller under 1.000 km privat pr. år. Husk på at bruk av bil mellom hjem og fast arbeidssted er ansett å være privatkjøring. Med fast arbeidssted menes arbeidssted hvor en møter opp over en periode på lengre enn 2 uker.

Tjenstlig behov

Bruk av særregelen forutsetter at det foreligger et tjenstlig behov for bilen. Dette er definert som følger: «Med tjenstlig behov menes i denne sammenhengen det som er nødvendig for at arbeidstaker som disponerer bilen skal kunne utføre sine arbeidsoppgaver.» Det er uttalt at terskelen for tjenstlig behov ikke skal praktiseres strengt.

Det er også uttalt at: «Et slikt vilkår vil likevel kunne fungere som en skranke mot klare tilfeller der den ansatte åpenbart ikke har behov for en yrkesbil i tjenesten, og derved skal skattlegges etter den ordinære sjablongmetoden, uten bunnfradrag.»

Vår vurdering

Endringene påvirker i utgangspunktet alle virksomheter som har varebil på grønne skilter eller lastebiler under 7,5 tonn. Man må forholde seg til strengere dokumentasjonskrav, men kan glede seg over lettelser i beskatning av privatkjøring. Småkjøring kan skattlegges ut fra faktiske kilometer, (til / fra barnehagen), mens beskatning etter sjablonregelen er satt ned med inntil 50%.

Vi vil anbefale at virksomhetenes bilordning vurderes i samråd med de ansatte og at det anskaffes nødvendig utstyr i forbindelse med elektronisk kjørebok. Ta gjerne kontakt med oss dersom dere har spørsmål rundt endringene.

Richard Hynne Avdelingsleder Romerike | Partner
Tlf.: +47 909 35 972
Epost:
richard@hca-revisjon.no
Richard Hynne, Avdelingsleder Romerike | Partner
+47 909 35 972 / / richard@hca-revisjon.no

LUKK