Sjekk om din bedrift kan få kontantstøtte


HCA bistår med å kvalitetssikre og teste kontantstøtteordningen. Dette gjør at vi har inngående kjennskap til kompensasjonsordningen for kriserammede bedrifter i forbindelse med covid-19.

Vi ønsker å presisere ordningen som er under etablering. Ordningen setter som forutsetning at selskapet må ha tap av omsetning. Det rapporteres pr. måned og første gang for mars 2020. Det måles i utgangspunktet opp mot samme periode for fjoråret. For nyetablerte selskaper kan gjennomsnitt av januar og februar danne grunnlag for omsetning. Dette kan også gjelde for andre bedrifter hvor sammenligningen med 2019 ikke er relevant. Tap av omsetning må være større enn 20% for mars måned og 30% for april og mai måned.

Søknadsportalen åpnes 17. april og det må søkes hver måned.

Det skilles mellom bedrifter som er pålagt stengt av staten og andre bedrifter som ikke er det. Selskaper som er pålagt stengt kan få inntil 90% av kostnadene dekket, mens øvrige kan få inntil 80% dekket med fratrukket egenandel på kr. 10.000. Kompensasjonsbeløp under kr. 5.000 utbetales ikke. Maks kompensasjon utgjør 30 mnok.

Kompensasjon gis på grunnlag av andelen tapt omsetning (%) opp mot «uunngåelige» faste kostnader.  Disse kostnadene er spesifisert ut fra næringsoppgavens kontoinndeling:  

6300      Leie lokale
6340      Lys, varme
6395      Renovasjon, vann, avløp, renhold mv.
6400      Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.
6700      Fremmed tjeneste (regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l.)
6995      Elektronisk kommunikasjon, porto mv.
7040      Forsikring og avgifter på transportmidler
7490      Kontingenter
7500      Forsikringspremie
               Netto rentekostnad 

 

 

Det stilles krav om at det skal være aktivitet og ansatte i virksomheten. Det er unntak for enkeltpersonforetak hvor virksomheten er innehavers hovedinntektskilde. Virksomheter under konkursbehandling eller begjæring om dette faller utenfor ordningen.  

I tillegg til automatiske kontroller og kryssjekker i søknadsprosessen vil det blir utført kontroller i ettertid for å avdekke juks og svindel. Søkeren må også på et senere tidspunkt kunne dokumentere tallene og ha bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører på at de oppgitte beløpene er riktige. Detaljene om disse kontrollene er foreløpig ikke kjent.

NB! dette er en ordning som ikke er endelig vedtatt i Stortinget eller godkjent av ESA. Det kan også komme tilpasninger underveis, så her må vi følge med og tilpasse oss eventuelle endringer. 

 

Kontakt oss for å sjekke om din bedrift kan få kontantstøtte!

 

 

Robert Gjelstenli

+47 926 96 541
robert@hca-revisjon.no

 

 

Richard Hynne

+47 909 35 972
richard@hca-revisjon.no

 

 

Merete Ljungmann

+47 911 49 284
merete@hca-revisjon.no