SkatteFUNN


Tid for å søke om SkatteFUNN-midler

 

Alle virksomheter som er skattepliktige i Norge, kan søke om å få dekket en andel av sine forsknings- og utviklingskostnader gjennom SkatteFUNN-ordningen. Søknader kan sendes gjennom hele året, men kun søknader sendt innen 1. september er garantert å bli behandlet i løpet av samme år.

Sendes søknaden inn etter 1. september kan virksomheten risikere å miste muligheten til støtte for FoU-kostnadene for det året søknaden ble sendt. SkatteFUNN er en støtteordning for forskning og utvikling (FoU) i næringslivet, administrert av Norges Forskningsråd og utbetalt via skattesystemet.

Hva virksomheten kan få i støtte

For 2021 gis det fradrag i skatt for 19 % av kostnadene i et godkjent FoU-prosjekt. Fradragsgrunnlaget er begrenset til prosjektkostnader på 25 millioner kroner pr. skattyter pr. år. Maksimal timesats for egne ansatte er 700 kroner pr. time. Timelønnen utregnes som 1,2 promille av avtalt og reell årslønn. Maksimalt 1850 timer kan føres pr. ansatt pr. år. Skattefradraget for kostnader til FoU-prosjektet gis i sum skatt. Overstiger skattefradraget sum skatt hos skattyteren i vedkommende inntektsår, blir overskyende utbetalt skattyter.

En oversikt over rammer og satser finnes på skattefunn.no

Før virksomheten søker

Før det brukes mye tid og ressurser på å søke om støtte i SkatteFUNN-ordningen, er det smart å ta en titt på noen punkter for å vurdere om virksomheten eller prosjektet det er tenkt å søke støtte for, av en eller annen grunn kan falle utenfor ordningen. Les mer

Utforming av søknaden

De fleste virksomheter utformer sine egne søknader, men det er også mulig å bruke eksterne for å utforme søknaden. Ved ekstern hjelp er det blant annet viktig å være oppmerksom på at noen eksterne tjenestetilbydere binder kundene i lange kontrakter – også når det gjelder andre støtteordninger. Uavhengig av om virksomheten utformer søknaden selv eller bruker eksterne, er virksomheten juridisk ansvarlig for innholdet i søknaden. Les mer

Klageadgang

Klage på vedtak om SkatteFUNN-støtte sendes inn fra Mitt nettsted.

Mottar prosjektet annen offentlig støtte?

Hvis prosjektet mottar annen offentlig støtte enn SkatteFUNN, har det betydning om Forskningsrådet klassifiserer prosjektet som enten industriell forskning eller eksperimentell utvikling. Dersom prosjektet kun mottar SkatteFUNN-støtte, har klassifiseringen ingen praktisk betydning

Mitt nettsted – all relevant informasjon om prosjektet

På Mitt nettsted finnes all relevant informasjon om prosjektet. For å kunne sende inn en søknad må du først opprette en bruker. På Mitt nettsted kan du selv overføre rollen som søker til ny person. Den du overfører rollen til, må først opprette en egen bruker. Det er kun den som sitter med søkerrollen som har tilgang til å sende inn års- og sluttrapport.

Prosjektregnskap må føres

Bedriften må føre eget regnskap for SkatteFUNN-prosjektet, og dette må holdes adskilt fra bedriftens øvrige regnskap. Det er en del spesielle krav til føring av SkatteFUNN-regnskap som det er viktig å være oppmerksom på. Les mer om dette og blant annet om beregning av timesats for egne ansatte.

FoU-kostnader som gir rett til fradrag

Skatteloven § 16-40 med tilhørende forskrift og statsstøtteregelverk setter begrensninger for hva som kan inngå i fradragsgrunnlaget. Det er kun merkostnadene i forbindelse med selve FoU-prosjektet som kan inngå i fradragsgrunnlaget.

Krav om SkatteFUNN-støtte skal være basert på faktiske FoU-kostnader i prosjektet.

Se Skatte-ABC 2020/2021

Behov for veiledning?

Ta gjerne kontakt med Forskningsrådet dersom det er spørsmål eller ønske om veiledning i søknadsprosessen. Dere finner kontaktopplysninger og veiledning på www.skattefunn.no.

Kilder: Informasjon fra Skatteetaten: Skatte-ABC, Informasjon fra Forskningsrådet: www.skattefunn.no, Forordning (EU) nr. 651/2014 (gruppeunntaksforordningen), Seniorrådgiver Espen Melleby, Norges Forskningsråd og Seniorskattejurist Bjørg Anda, Skatteetaten, Slik søker du SkatteFUNN, Revisor informer 2-2021 (utgivelse 8. juni.)

 

Revisorforeningen ved ansvarlig redaktør Alf Asklund.
Spørsmål/kommentarer om nyhetsbrevet?
Send en e-post til redaktør Alf Asklund, Revisorforeningen