Frist skatteskjemaer og søknad om utsettelse 2017


Sørg for at tiden ikke renner ut – for næringsdrivende er fristen for innlevering av skattemelding 31.mai.

Det gis utsettelse til 30.juni ved å søke skatteetaten innen 31.mai, det gis da ikke ytterligere utsettelser.

Søknad om utsettelse leveres elektronisk i Altinn her

Revisorer og regnskapsførere

Revisorer og regnskapsførere har også anledning til å søke om utsettelse på vegne av inntil 10 % av klientmassen.

Skatteetaten sendte den 10. mai ut informasjonsbrev til alle selskaper om at dersom skattemelding leveres etter fristen vil det bli ilagt tvangsmulkt med kr 524,50 pr. dag.

Vi vil presisere at før det kan ilegges tvangsmulkt skal skatteetaten sende et kombinert varsel og vedtak til den skattepliktige. I dette kombinerte varselet og vedtaket får selskapet beskjed om at skattemeldingen ikke er levert og får en ny (kort) frist til å levere fullstendig melding. Det er først etter utløpet av denne nye fristen at tvangsmulkten eventuelt begynner å løpe.

For selskaper som har fått innvilget utsatt frist betyr dette at det kombinerte varselet og vedtaket blir sendt ut tidlig i juli og at tvangsmulkt først ilegges etter den nye fristen som fastsettes i dette vedtaket.