Årsoppgjøret 2016 – Ny skatteforvaltningslov


Endringer vedrørende ny skatteforvaltningslov – Tvangsmulkt.

Skatteetaten kommer med endringer. Disse er ikke endelig fastsatt, men mye tyder på at tvangsmulkt vil bli brukt i stor utstrekning fra 2017.

Mulkten erstatter dagens forsinkelsesavgift og vil ramme uavhengig om selskapet har skattemessig overskudd eller underskudd. Ordningen vil dermed være langt strengere enn dagens ordning.

Tvangsmulkt vil ilegges blant annet ved:

  • Ikke levert selvangivelse
  • Ikke levert a-melding, aksjonærregisteroppgave, oppgave over utenlandske arbeidstakere og oppdragstakere (tredjepartsopplysninger).
  • Ikke levert kontrollopplysninger som skattemyndighetene har bedt om
  • Ikke fulgt bokføringspålegg

Størrelsen på tvangsmulkten er for selvangivelsen foreslått med ½ rettsgebyr pr dag. For tredjepartsopplysning slik som aksjonærregisteroppgaven ilegges mulkt med 2 rettsgebyr.

For A-melding er foreslått 1/10 rettsgebyr pr inntektsmottaker pr dag og maks 1000 rettsgebyr.

Ett rettsgebyr er foreslått satt til kr 1049 pr 1. januar 2017.

Ved overskredet frist gir skatteetaten en ny kort frist. Mulkt ilegges dersom denne siste fristen også overskrides.

Hvordan planlegger vi årsoppgjøret på best mulig måte?

Vi tenker at den beste løsningen er at vi så langt det lar seg gjøre lager avtaler som berammer når revisjon skal finne sted, eller når regnskap skal leveres og ferdigstilles til revisjon.

Vi vil kontakte mange av dere for å lage avtaler, men oppfordrer også dere å ta kontakt med oss dersom dere vil tidsberamme revisjon og årsoppgjør.

Utover dette, og når annen avtale ikke er laget, ser vi for oss at 1. april må være en siste frist for ferdigstillelse/levering av regnskap til revisjon.