Verdien av en minoritetspost i aksjeselskap


Et spørsmål vi ofte møter er spørsmålet om hva en minoritetspost i et aksjeselskap skal verdsettes til når aksjonærene er uenige eller skal gå hvert til sitt av andre årsaker. Spørsmålet dukker også opp i skiftesaker der den ene ektefelles aksjepost skal verdsettes. Det er akkurat avsagt en ny avgjørelse i Gulating om tvangsutløsning av mindretallsaksjonær etter aksjeloven § 4-26. Dommens uttalelser om verdsettelse kan imidlertid ha betydning på en rekke andre områder. Dommen kan lastes ned her: LG-2015-61058

Hovedregelen ved verdsettelsen av aksjer er at de ikke er verdt mer enn noen er villig til å betale for dem. Med mindre det foreligger en klart definert markedspris, og et marked for aksjene kan verdien imidlertid være vanskelig å fastsette.

Misligholdssituasjoner 

Det er kun i enkelte tilfeller der en mindretallsaksjonær kan kreve seg utløst. Hovedsakelig dreier dette seg om misligholdssituasjoner der majoritetsaksjonærer misbruker sin stilling. Bestemmelsen om dette og vilkårene for å kreve seg utløst finnes i aksjeloven § 4-24.

Videre vil det ved skifte mellom ektefeller oppstå spørsmål om verdsettelse og utløsning av aksjer. Det følger ekteskapsloven § 69 at verdien skal fastsettes ved skiftetakst, der en av partene skal overta en eiendel som denne eier og man ikke blir enige om verdien. Også der verdien skal fastsettes ved skiftetakst i ektefelleskifter vil dommen ha betydning for hvordan verdien skal settes.

I overskjønnet for Gulating kom domstolen til at man skal benytte en metode for verdifastsettelse basert på en nediskontering av selskapets fremtidige kontantstrøm. Kort fortalt benytter man en forventning om hva selskapet vil tjene i fremtiden som grunnlag for verdifastsettelsen i dag. En slik forventning om fremtiden vil da som regel være basert på historiske tall og en antagelse om at fremtiden som oftest vil ligne på fortiden.

Skjønnet resultat endte opp med en verdsettelse som var flere ganger høyere enn det som opprinnelig ble tilbudt minoritetsaksjonæren ved innløsning.

Ofte vil det være lurt å lage avtaler mellom aksjonærene om hvordan aksjer skal verdsettes ved en utløsningssituasjon. Partene har da forutsigbarhet for hva som vil skje dersom en av aksjonærene forlater selskapet. En slik avtale vil også i stor grad være førende ved utløsning av ektefelle i en skiftesak.

Advokatfirmaet Hulaas AS samarbeider ofte tett med HCA Revisjon og Rådgivning AS i slike saker, slik at vi kan gi gode råd om både den økonomiske siden av verdsettelsen og den juridiske.

Ved spørsmål kan du ta kontakt med :

Advokat Firmaet Hulaas AS
Kristian Voie Danielsen: Partner
Tlf: 21 95 80 00
Mobil: 980 50 370
Advokatfirmaet Hulaas AS
Jonas Dale: Partner
Tlf: 21 95 80 00
Mobil: 90 65 41 55